CENTRE FOR APPLIED BOUNDARY STUDIES​

 Informeer met deze gegevensbeschermingsverklaring wij, welke persoonsgegevens wij waarvoor, hoe en waar verwerken, met name in
In verband met onze horizologie website en ons andere aanbod. Wij verstrekken informatie met deze gegevensbeschermingsverklaring
ook over de rechten van personen van wie wij gegevens verwerken.

Voor individuele of aanvullende aanbiedingen en diensten speciale, aanvullende of aanvullende gegevensbeschermingsverklaringen en andere
juridische documenten zoals algemene voorwaarden, Gebruiksvoorwaarden of deelnamevoorwaarden zijn van toepassing.

Ons aanbod is onderworpen aan de Zwitserse Gegevensbeschermingswetten en alle toepasselijke buitenlandse gegevensbeschermingswetten
zoals met name die van de Europese Unie (EU) met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Europese Commissie erkent dat de Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming een passende Gegevensbescherming gegarandeerd.


I. Naam en adres van de verantwoordelijke
De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsvoorschriften is:

Centrum voor Toegepaste Grensstudies
dr. Blaser
Theodorskirchplatz 7, 4058 Bazel
Zwitserland
Tel.: +41 61 6839 8 51
E-mail: info [at] horizologie.ch
Website: www.horizologie.ch


II. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
In principe verwerken wij alleen persoonsgegevens van onze gebruikers voor zover dit noodzakelijk is
Verstrekking van een functionele website evenals onze inhoud en diensten
Is benodigd. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt plaats
regelmatig alleen met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin:
voorafgaande toestemming kan om feitelijke redenen niet worden verkregen en
de verwerking van de gegevens is toegestaan door wettelijke voorschriften.
2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover wij toestemming hebben gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens door:
6 (1) (a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU dient om gegevens van de betrokkene te verkrijgen
(AVG) als rechtsgrondslag.
Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst,
wiens contractpartij de betrokkene is, is vereist, artikel 6 lid 1 lit. b
AVG als wettelijke basis. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
precontractuele maatregelen nodig zijn.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens voor de vervulling van een wettelijke
Verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient artikel 6 lid 1 lit. c
AVG als wettelijke basis.
In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een ander
het noodzakelijk maken dat een natuurlijk persoon persoonsgegevens verwerkt
Artikel 6 par. 1 lit.d AVG dient als rechtsgrond.
Is de verwerking ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of
van een derde partij en zwaarder wegen dan de belangen, fundamentele rechten en vrijheden
Indien de betrokkene het eerstgenoemde belang niet heeft, is artikel 6 lid 1 lit.
Rechtsgrondslag voor de verwerking.
3. Gegevensverwijdering en opslagduur
De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd,
zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden
als dit wordt gedaan door de Europese of nationale wetgever in het recht van de Unie
Regelgeving, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke is onderworpen,
werd verstrekt. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als a
De door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij a
Noodzaak voor verdere opslag van de gegevens voor het sluiten van een contract of een
Vervulling van het contract.

IV Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en
Informatie uit het computersysteem van de oproepende computer.
De volgende gegevens worden verzameld:
(1) Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
(2) Het besturingssysteem van de gebruiker
(3) De internetprovider van de gebruiker
(4) Het IP-adres van de gebruiker
(5) Datum en tijd van toegang
(6) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website heeft bereikt
(7) Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden geopend

De logbestanden bevatten geen IP-adressen of andere gegevens die kunnen worden toegewezen
om een gebruiker in te schakelen.
De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Niet van dit
De IP-adressen van de gebruiker of andere gegevens die de toewijzing van de
Gegevens over een gebruiker inschakelen. Een opslag van deze gegevens samen met:
andere persoonsgegevens van de gebruiker vinden niet plaats.

2.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
Aangezien er geen opslag van IP-adressen in logbestanden is:
De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens is artikel 6, lid 1, lit.
AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking
De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om een
Om ervoor te zorgen dat de website op de computer van de gebruiker kan worden afgeleverd. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie worden opgeslagen.
In deze doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking
Artikel 6 par. 1 lit.f AVG.

4. Duur van opslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld
meer nodig zijn. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website is
dit is het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.
Als IP-adressen worden opgeslagen in logbestanden:
Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, is dit uiterlijk na zeven dagen
de zaak. Eventuele verdere opslag is mogelijk. In dit geval zal het zijn
de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd zodat een toewijzing van de
klanten bellen is niet meer mogelijk.

5. Oppositie- en verwijderingsoptie
Het verzamelen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in
Logbestanden zijn absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Het bestaat dus
Er is geen mogelijkheid van bezwaar van de kant van de gebruiker.

V. Gebruik van cookies
a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Onze website maakt geen gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de
Internetbrowser of via de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker
gered worden. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan er een cookie worden geplaatst op de
Het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een
Karakteristieke tekenreeks die de browser op unieke wijze identificeert wanneer:
zorgt ervoor dat de website weer toegankelijk is.

Bij twijfel moet daarom worden aangenomen dat nu alleen de
De AVG-regelgeving is van toepassing. In dit geval is het uitsluitend gebaseerd op artikel 6 lid 1 AVG
uitschakelen. Deze standaard is ook een voortzetting van de vorige praktijk
denkbaar als er sprake is van een “gerechtvaardigd belang” van de verwerker volgens artikel 6 lid 1
lit.f AVG wordt geannuleerd. Dus als het technisch niet is voordat u de
noodzakelijke cookies er wordt geen toestemming van de gebruiker verkregen:
De op deze manier verzamelde gebruikersgegevens worden verwerkt door technische
Voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Daarom een toewijzing van de gegevens aan de
bellende gebruiker is niet meer mogelijk. De gegevens worden niet gedeeld
opgeslagen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker.
Wanneer u onze website bezoekt, krijgt de gebruiker een informatiebanner te zien over:
geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en op basis hiervan
Privacybeleid waarnaar wordt verwezen. Het speelt zich ook in deze context af
een indicatie van hoe de opslag van cookies in de
Browserinstellingen kunnen worden voorkomen.
b) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens onder
Het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6 lid 1 lit. f AVG.
De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens onder
Gebruik van cookies voor analysedoeleinden is toegestaan als die er is
Toestemming van de gebruiker Art. 6 lid 1 lit. a AVG.
c) Doel van de gegevensverwerking
Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om:
Vereenvoudig websites voor gebruikers. Enkele functies van onze website
kan niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het
Het is noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van pagina’s wordt herkend.
We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:
Een lijst van de toepassingen volgt. Voorbeelden kunnen zijn:
(1) Acceptatie van taalinstellingen
De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt
Gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.
Als er ook technisch onnodige cookies worden gebruikt:
De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze
Om de website en de inhoud ervan te verbeteren. De analysecookies vertellen ons hoe:
de website wordt gebruikt en kan zo ons aanbod continu optimaliseren.
Het exacte doel van de analysecookies zou op dit punt nauwkeuriger moeten zijn
te omschrijven.
Ons gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de gegevens ligt in deze doeleinden
persoonsgegevens volgens artikel 6 lid 1 lit.f AVG.
e) Duur van opslag, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en van daaruit naar onze kant
verzonden. U heeft als gebruiker dus volledige controle over het gebruik van
Koekjes. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de
Deactiveer of beperk de overdracht van cookies.

Cookies al opgeslagen
kan op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. zijn cookies?
voor onze website gedeactiveerd, kunt u mogelijk niet alle functies van de
Website kan volledig worden gebruikt.
Als er ook Flash-cookies worden gebruikt:
De verzending van Flash-cookies kan niet worden gecontroleerd via de instellingen van de
Browser, maar voorkom dit door de instelling van de Flash Player te wijzigen.
VI. Nieuwsbrief
1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
De nieuwsbrief wordt verzonden op basis van de registratie van de gebruiker op de website:
Er is de mogelijkheid om een gratis nieuwsbrief te ontvangen op onze website
abboneer op. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens van de
Invoermasker naar ons verzonden.
Op dit punt moeten de verzamelde gegevens specifiek worden genoemd. in de
Dit geldt in ieder geval voor het e-mailadres van de gebruiker.
Daarnaast worden de volgende gegevens verzameld wanneer u zich registreert:
De daadwerkelijk verzamelde aanvullende gegevens moeten worden vermeld. Dit kan
bijvoorbeeld zijn:
(1) IP-adres van de bellende computer
(2) Datum en tijd van registratie
Jouw
Toestemming verkregen en verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.
De nieuwsbrief wordt verzonden vanwege de verkoop van goederen of diensten:
Wanneer u goederen of diensten op onze website koopt en
sla hier uw e-mailadres op, wij kunnen dit vervolgens gebruiken voor de
Het versturen van een nieuwsbrief kan worden gebruikt. In een dergelijk geval is de
Nieuwsbrief uitsluitend directe reclame voor eigen soortgelijke goederen of
Diensten verzonden.
2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De nieuwsbrief wordt verzonden op basis van de registratie van de gebruiker op de website:
Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief
Als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, heeft de gebruiker recht op artikel 6 lid 1 lit.
AVG.
3. Doel van de gegevensverwerking
Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker wordt gebruikt om de nieuwsbrief te bezorgen.
De nieuwsbrief wordt verzonden op basis van de registratie van de gebruiker op de website:
Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens als onderdeel van het registratieproces
dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen
belemmeren.
4. Duur van opslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld
meer nodig zijn. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom bewaard zolang:
hoe het abonnement op de nieuwsbrief actief is.
De nieuwsbrief wordt verzonden op basis van de registratie van de gebruiker op de website:
De andere persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld
Gegevens worden meestal na een periode van zeven dagen verwijderd.
Vanaf mei 2018
14e
5. Oppositie- en verwijderingsoptie
De betrokken gebruiker kan het abonnement op de nieuwsbrief op elk moment opzeggen
zullen. Hiervoor is in elke nieuwsbrief een bijbehorende link opgenomen.
De nieuwsbrief wordt verzonden op basis van de registratie van de gebruiker op de website:
Dit resulteert ook in een intrekking van de toestemming voor de opslag van de tijdens
persoonsgegevens verzameld tijdens het registratieproces.

U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In
In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail zijn verzonden, gebruikt
opgeslagen.
In dit kader worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens
worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek.
2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is de toestemming van de
Gebruiker artikel 6 lid 1 lit a AVG.
De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die worden verzonden tijdens het verzenden van een e-mail, is artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Als het doel van het e-mailcontact het sluiten van een contract is, is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6
Paragraaf 1 lit.b AVG.
3. Doel van de gegevensverwerking
We verwerken de persoonsgegevens uit het invoermasker alleen voor:
Verwerking van het contact. Als je per e-mail contact met ons opneemt, komt dat hierdoor
ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens.
De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt
dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid te waarborgen
van onze informatietechnologiesystemen.
4. Duur van opslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld
meer nodig zijn. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van de
contactformulier en degene die per e-mail zijn verzonden, is dit dan het geval,
wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is voorbij

natie
wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie
eindelijk wordt opgehelderd.
De aanvullende persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, zijn:
uiterlijk na zeven dagen verwijderd.
5. Oppositie- en verwijderingsoptie
De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om in te stemmen met de verwerking van de
om persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt,
hij kan te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In
In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet.
Hieronder wordt beschreven hoe de intrekking van de toestemming en de
Bezwaar tegen opslag is ingeschakeld.
Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact opnemen,
wordt in dit geval verwijderd.

7. Recht op bezwaar
U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die gebaseerd is op:
artikel 6 lid 1, letter e of f AVG, om bezwaar aan te tekenen; dit geldt ook voor een aan
profilering op basis van deze bepalingen.
De verantwoordelijke verwerkt de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet langer,
tenzij hij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kan aantonen die:
Uw belangen, rechten en vrijheden wegen zwaarder, of de verwerking dient
Bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims.
Worden de op u betrekking hebbende persoonsgegevens verwerkt voor direct mail?
werken, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van u
de betreffende persoonsgegevens invoeren voor dergelijke advertenties; dit
is ook van toepassing op profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct mail.
Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, zult u:
relevante persoonsgegevens worden voor deze doeleinden niet meer verwerkt.
U heeft de mogelijkheid in verband met het gebruik van diensten van de
Informatiemaatschappij – ongeacht Richtlijn 2002/58/EG – uw recht om bezwaar te maken
uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarin technische specificaties
worden gebruikt.
Bij het verwerken van gegevens voor wetenschappelijke, historische of statistische
Onderzoeksdoeleinden:
U hebt ook het recht, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie
resulteren in de verwerking van persoonsgegevens over u, die
wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden
Doeleinden volgens artikel 89, lid 1 AVG, om dit tegen te spreken.
Uw recht van bezwaar kan worden beperkt voor zover het waarschijnlijk is dat
Realisatie van het onderzoek of statistische doeleinden onmogelijk of ernstig
aangetast en de beperking voor de uitvoering van het onderzoek of
Statistische doeleinden zijn noodzakelijk.
8. Recht om de toestemmingsverklaring in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming
U hebt te allen tijde het recht op uw toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming
terugtrekken. Door uw toestemming in te trekken, wordt de wettigheid van de
Toestemming totdat de intrekking niet wordt beïnvloed.
9. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de
Lidstaat van hun woonplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende persoon
Inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking u betreft
persoonsgegevens zijn in strijd met de AVG.
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de
Klager over de status en resultaten van de klacht inclusief de
Mogelijkheid van een rechtsmiddel volgens artikel 78 AVG.